Hukuk

Hakaret Suçu

Hakaret Suçu

Hukuk tarafından suç olarak tanımlanan fiiller arasında Hakaret Suçu da bulunur. Toplumsal yaşamda kurallara ihtiyaç duyulur. Kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenebilmesi için gerekli olan kaideler ise hukuk kuralları aracılığı ile düzenlenir. Hukuk bilimsel bir disiplin olmasının yanı sıra kendine özgü dili ile de dikkat çekerken birçok kavramın hukuki açıdan tanımlanabilmesi mümkündür. Kanunlar hangi eylemlerin suç olarak kabul edildiğini belirlerken bazı davranışlar karşısında yaptırımlar uygular. Hakaret suçu da kanunlar nezdinde suç olarak tanımlanır. Bireyin şerefi sosyal bir kavram olarak değerlendirilir. Hakaret suçu işlendiğinde bireyin toplum içerisinde sahip olduğu itibara bir saldırıdan söz etmek gerekir. Demokratik hukuk devletlerinde her bireyin fikrini özgürce ifade edebilme hakkı bulunur. Kişiler bir konu hakkındaki şahsi kanaatlerini belirtirken bu haklarını kullanabilirler. Başkalarının hak ve saygınlıklarına saldırı niteliği taşıyan eylemler söz konusu olduğunda hakaret suçundan söz etmek gerekir.

İlginizi çekebilir: Hırsızlık Suçu

Hakaret Suçunda Şikayet

Türk Ceza Kanunu şerefe yönelik suçlar adı altında bazı eylemleri tanımlar. Hakaret Suçu işlenirken kişiye somut bir olgunun isnat edilebilmesi söz konusu olur. Bunun yanı sıra soyut bir değer taşıyan davranışlarla da bireyin değersizleştirilebilmesi söz konusu olur. Her iki durumda da kişi haklarına yönelik bir saldırının varlığından söz edilmesi gerekir. Gerçek kişilerin işleyebileceği türde bir suç olması hakaret suçunun özellikleri arasında yer alır. Hakaret Suçunda Şikâyet için hukuk yoluna başvurulur. Bu suçun maddi unsurlarının yanı sıra manevi unsurlarından da söz edilmesi gerekir. Serbest hareketli suçlar arasında hakaret suçu da bulunur. Suç işlendiğinde suçun şekli ve kapsadığı konuların dikkate alınması gerekir. Hakaret suçları serbest hareketli suçlardır. Hakaret bir sonuca yol açar ve bu sonucun mağdurun saygınlığına yönelik olması gerekir. Ayrıca hakaret suçunda fail suçu mağdurun yüzüne karşı işlemiş olmalıdır. Bu unsur da maddi unsurlardan biridir.

Hakaret Suçunda Uzlaştırma

Hakaret Suçu işlenirken görüntülü ya da yazılı araçların kullanılabilmesi mümkün olur. Hakaret Suçunda Uzlaştırma prosedürü uygulanabilmektedir. Bu suçların takibi şikâyete bağlıdır. Suçun mağduru olarak tanımlanan tarafın hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikâyet hakkını kullanması gerekir. Bu hakkın kullanılmadığı durumlarda şikayet hakkı sonlanır. Dava zamanaşımı süresi aşılmadan şikâyet hakkının kullanılması önemlidir. Asliye Ceza Mahkemeleri hakaret suçuna yönelik olarak yargılamaların yapıldığı mahkemelerdir. Bu suçun uzlaştırma kapsamında olmayan mağdurları da bulunur. Kamu görevlisine hakaret edildiğinde ya da Cumhurbaşkanına hakaret gerçekleştirildiğinde suç uzlaştırma kapsamının dışında tutulur.

Hakaret Suçunda Dava Zamanaşımı

Hakaret Suçu için kanunların belirlediği ölçüt kişinin onur ve şerefine yönelik bir saldırının yanı sıra saygınlığının da rencide edilmesidir. Hakaret suçuna istinaden verilen cezalar kişinin toplumda değersizleştirilmeye çalışılmasına yönelik olarak belirlenir. Kişiye isnat edilecek somurt olguların hakaret suçunun konusunu oluşturması söz konusudur. Kişinin mevcut fiziksel özelliklerinin yanı sıra psikolojik özelliklerinin de vurgulanması durumunda hakaret suçu ortaya çıkabilir. Bu tür örnekler arasında kişinin ayağında aksama olmasına istinaden topallığının öne çıkarılması ve hakaret ifade edecek şekilde hitap edilmesi yer alır. Bu durum suçun oluşması için yeterlidir. Hakaret Suçunda Dava Zamanaşımı süresi bulunurken mağdurun suçu öğrendikten sonra 6 ay içerisinde şikayetini yapması gerekir. Bu süre içerisinde yapılmayan şikayetlerde ise kişi haklarının kaybedilmesi söz konusu olur. Hakaret suçu mağdurun yüzüne karşı işlenebileceği gibi bazı araçlar kullanılarak da işlenebilir. Teknolojik cihazlar kullanılarak da bu suçun işlenmesi mümkün olur. Yüze karşı işlenen hakaret suçunda mağdurun eylemi o anda öğrenmesi yeterli olurken mağdurun yokluğunda bu suç işlendiğinde hakaret edenin hakaretinin en az 3 kişi tarafından öğrenilmesi gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hakaret Suçu Nedir ?

Hakaret Suçu için kanunların belirlediği ölçüt kişinin onur ve şerefine yönelik bir saldırının yanı sıra saygınlığının da rencide edilmesidir.

Hakaret Suçunu Şikayet Edebilir Miyim ?

Evet, edebilirsiniz. Fakat suç işlendiğinde suçun şekli ve kapsadığı konuların dikkate alınması gerekir. Hakaret suçları serbest hareketli suçlardır. Hakaret bir sonuca yol açar ve bu sonucun mağdurun saygınlığına yönelik olması gerekir.

Hakaret Suçunda Dava Zamanaşımı Süresi Nedir ?

Mağdurun suçu öğrendikten sonra 6 ay içerisinde şikayetini yapması gerekir.

Bir Yorum Yap