Şantaj Suçu, Cezası

Hukuk sistemimizde tehdit suçunun özel bir uzantısı olarak kabul edilen şantaj suçu, mağdurun daha ağır bir şekilde huzursuz edilmesine neden olan durumlarda mağdurun iç huzur ve hürriyetini koruyan bir suç türüdür. İlgili kanuna göre şantaj suçu şu şekillerde gerçekleştirilebilmektedir:

  • Bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama (TCK md. 107/1).
  • Haksız çıkar sağlamaya zorlama suretiyle şantaj suçu (TCK md. 107/1).

Hukuk sistemimizde yaygın bir şekilde karşılaşılan suçlar arasında yer alan şantaj suçu farklı biçimlerde işlenebilmektedir. Şikayetlere tabi olmadan da gündeme gelen şantaj suçları arasında cinsel şantaj suçu da bulunmaktadır. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şantaj suçu için ilgili kanunda öngörülen zaman aşımı süresi 8 yıldır. Söz konusu süre kural olarak suçun işlendiği tarihten itibaren başlatılmaktadır.

Şantaj Suçu TCK

Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçu, esasen tehdit suçunun özel bir biçimi olarak kabul edilmektedir. Bu suç, kapsamı itibarıyla kişi huzur ve güvenine karşı işlenen suçlardandır. Bu suçta tehdit suçuna kıyasla kişi huzur ve güveninin sarsılması unsuru daha ağır basmaktadır. Dolayısıyla şantaj suçu, bir kimseyi hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapmak veya yapmamaktan bahisle bir şeyi yapmaya zorlamak şeklinde tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte bir kimseyi haksız çıkar sağlamaya zorlamak veya bir kimsenin şeref ve saygınlığına zarar verecek nitelikli şeylerin açıklanması ile korkutmak da Türk Ceza Kanunu’nun 107. maddesi kapsamında düzenlenen şantaj suçunun tanımı olarak kabul edilmektedir. TCK’nun 107. maddesinde öngörülen seçimlik hareketlerden biri işlendiği takdirde şantaj suçu gündeme gelmektedir.

Türk Ceza Kanunu ile suç işlendiğinde ne tür yaptırımların uygulanması gerektiği belirlenir. Bunun yanı sıra kanunlar toplum yaşamında ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapar. Hukuk kuralları toplumda oluşabilecek suçların engellenmesini amaçlarken suçun ortaya çıkması durumunda da hangi müeyyidelerin uygulanacağı bu sayede belli olur. Şantaj Suçu TCK sayesinde ne tür cezaların verileceği anlaşılır. Bu suça istinaden bir yargılama yapılacağı zaman Asliye Ceza Mahkemeleri devreye girmektedir.

Seçimlik hareketli suçlar arasında yer alan bu suç çeşitli biçimlerde işlenebilmektedir. Mağdur kanuna aykırı bir şey yapmaya şantaj yolu ile itildiğinde bu suç oluşur. Mağdur yükümlü olmadığı bir şey yapmaya şantaj aracılığı ile zorlandığında da bu suçun ortaya çıktığı görülecektir. Fail haksız bir çıkar elde etmek için de şantaj suçunu işleyebilmektedir. Mağdurun şantaj yolu ile kanuna uygun olmayan bir eylemi yapıp yapmamaya itilmesi suçun oluşması için yeterli olur. Bu tür bir suç işlendiğinde ise her şekli için verilecek cezalar aynıdır.

Şantaj Suçu Cezası

Şantaj suçunun cezası da suç unsurlarına ve niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Esasen şantaj suçunda, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaktadır. Bunun yanı sıra fail hakkında yani suçu işleyen kişi hakkında 5000 güne kadar adli para cezası da verilebilmektedir. Şantaj suçu şikayetten vazgeçme durumunda dava kapatılmaktadır. Fakat kişi başkasına ya da kendine yarar sağlamak için, başka kişinin şerefine zarar verecek nitelikteki hususların yapılacağına dair tehditte bulunması durumunda da bu cezaya hükmedilmektedir.

Bir kimseyi kanuna aykırı bir şeyi yapmaya zorlamak şantaj suçunun unsurları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla video ile şantaj suçu da pratikte sık görülen şantaj suçları arasında yer almaktadır. Bir kimseyi, şeref ve haysiyetine zarar verecek bazı özel hususların açıklanacağından bahisle korkutarak kendine haksız bir çıkar sağlamak da şantaj suçunun unsurlarındandır. Ayrıca bir kimseyi yapmakla yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlamak, ve bir şeyi yapmak veya yapmamaktan bahisle bir kimse üzerinden haksız çıkar sağlamak da şantaj suçunu gündeme getirmektedir.

Şantaj Suçu işlendiğinde bu suça istinaden verilecek cezalar da belirlenir. Kanunlar suçlar karşısında hangi yaptırımların uygulanacağını belirlerken suçun niteliklerini dikkate alır. Şantaj Suçu Cezası söz konusu olduğunda verilen cezalar suçun tüm biçimleri için aynı olur. Bu suça istinaden 1-3 yıl aralığında hapis cezası verilebilir. Ayrıca adli para cezası da bu suç için uygulanmaktadır.

Şantaj suçunun tehdit suçundan da ayrılan bazı özellikleri bulunur. Tehdit suçu genel kastla işlenen suçlar arasındadır. Mağdur haksız bir kötülüğe ya da zarara bu suç nedeni ile uğratılır. Şantaj suçları genel kastın yanı sıra özel kast ile de işlenebilen suçlardır. Şantaj suçları işlendiğinde bu suça istinaden verilen cezaların adli para cezasına çevrilebilmesi mümkün olmaktadır.

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı?

Şantaj suçu, hukuk sistemimizde yer aldığı şekliyle şikayete tabi suçlardan değildir. Bu yüzden şantaj suçunun işlendiğinin adli makamlara intikali ile birlikte anılan suçla ilgili olarak soruşturma ve kovuşturma işlemlerine savcılık tarafından re’sen başlanılır. Ancak gündeme gelen şantaj suçundan dolayı mağdur olmanız durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunmanız, suçun faili hakkında yürütülecek soruşturma ve kovuşturma süreçlerine katılım sağlamanızda etkilidir. Dolayısıyla örneğin hakkınızda fotoğrafla şantaj suçu işlendiğinden şikayetçiyseniz ve mağdur sıfatıyla davalara katılmak istiyorsanız, şahsen veya vekiliniz aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulunarak bu hususu gerçekleştirebilirsiniz.

Mağdurun tehditten daha fazla huzursuz edildiği suç tiplerinden biri de Şantaj Suçu olarak adlandırılır. Tehlike suçu olarak görülen bu suç çeşitli şekillerde işlenebilir. Kişi kanuna aykırı bir eylemi yapmaya ya da yapmamaya zorlanabilir. Haksız çıkar sağlamaya yönelik olarak şantaj suçu işlenebilir. Ayrıca bir kişinin şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek açıklamalar yapılarak kişi tehdit edilerek şantaj yapılabilir.

Tehdit suçunun özel bir şekli olan şantaj suçunda şikâyet gerekmese de savcılık kendiliğinden soruşturma açabilir. Ceza davası kapsamında olan bu suç savcılığın resen harekete geçebileceği suçlar arasındadır. Savcılık bu konuda herhangi bir şekilde şüphe duyduğunda kendiliğinden soruşturma başlatma yetkisine sahiptir. İddia makamı bu durumda bir dosya hazırlayarak dava açar. Şantaj süresi açısından herhangi bir şikâyet süresinin bulunmadığı görülür. Dava zamanaşımı süresinden bahsedilmesi gerektiğinde bu sürenin 8 yıl olduğu görülür. Bu suç uzlaşma kapsamında yer almaz. Zamanaşımı süresi geçildiğinde suçla ilgili soruşturma yapılması mümkün olmamaktadır.

Şantaj Suçu ile ilgili olarak verilecek cezalar sırasında bazı uygulamalardan yararlanılmaktadır. Bunlardan biri cezanın adli para cezasına çevrilmesi olurken bir diğeri ise HAGB kararının verilebilmesidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması olarak adlandırılan uygulamaya şantaj suçuna istinaden başvurulabilir. Bu suça bağlı olarak cezanın ertelenebilmesi de söz konusu olmaktadır. Fail için bu uygulamalardan yararlanılabilmesi ise koşulların sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu suç başka suçlarla birlikte de işlenebilen suçlar arasında yer alır. Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı ? Araştırıldığında bu suçun takibinin şikâyete bağlı olmadığı anlaşılır. Savcılık bu suça istinaden kendiliğinden soruşturma başlatabilir. Şantaj suçu tehdit suçunun özel bir şeklidir. Bu sebeplerden dolayı da takip edilmesi için şikâyetin gerçekleşmesine gerek duyulmamaktadır.

İlginizi çekebilir: Uyuşturucu Madde Suçları Neden Para Cezasına Çevrilmez ?

Sıkça Sorulan Sorular

Şantaj Nedir ?

Mağdurun tehditten daha fazla huzursuz edildiği suç tiplerinden biri de Şantaj Suçu olarak adlandırılır.

Şantaj Suçu Şikayete Bağlı Mı ?

Savcılık bu suça istinaden kendiliğinden de soruşturma başlatabilir.

Şantaj Suçu Cezası Nedir ?

Bu suça istinaden 1-3 yıl aralığında hapis cezası verilebilir. Ayrıca adli para cezası da bu suç için uygulanmaktadır.

Bir Yorum Yap