Geçici Hukuk

TCK 188 “Uyuşturucu Madde Ticareti Hakkındaki Kanun Maddesi”

tck 188 uyusturucu madde ticareti hakkindaki kanun maddesi 15903

Uyuşturucu madde ticareti suçu TCK 188’de tarif edilen ve yaptırımları belirlenen bir suçtur. Buna göre bu tür uyuşturucu maddelerin üretimi, ithal edilmesi, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi veya sevk edilmesi, nakledilmesi gibi işlenen tüm seçimlik hareketler suç kapsamına alınmaktadır.

TCK 188’de ele alınan uyuşturucu madde ticaretinin niteliği, ele geçirilen ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen uyuşturucu maddenin türüne ve diğer başka suçlarla bağlantısına göre değerlendirilir. Buna göre insan ve toplum sağlığı ve refahı için zararı kritik seviyede olan uyuşturucular (örn: eroin, kokain, morfin veya bazmorfin) için yaptırımlar daha ağırdır. Öte yandan tüm uyuşturucu maddeler suçun tarifine uyduklarında aynı nitelikte cezai yaptırıma maruz kalırlar.

Güngör Kınacı’ya göre ise uyuşturucu madde; “Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, kanunlarımızda veya kanunların verdiği yetkiye dayanan Bakanlar Kurulu kararlarında uyuşturucu madde olduğu kabul edilerek; tıbbi ve bilimsel amaçlar dışında imali, ithali, ihracı, satılması, satın alınması, bedelsiz devredilmesi, bedelsiz devralınması, bulundurulması, sevk edilmesi, nakledilmesi, kullanılması yasaklanan ya da ruhsata bağlanan, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak, belirtilen eylemlere konu edilmesi suç oluşturan doğal ve yapay maddeler” olarak tanımlanmıştır.

TCK 188/1 Uyuşturucu Madde İthali

Kanunun 1.Maddesine göre:

“Tıbbi afyon ile müstahzaratının ve morfin ve bütün milhlerinin ve morfinin uzvi hamızlarla veya küul cezrile birleşmesinden mütehassıl bütün eterlerinin ve bunların milhlerinin ve koka yaprağı, ham kokain ve kokain ekgonin ve tropokokain ile bütün milhlerinin ve yüzde 0,20 gramdan fazla morfin ve milhlerini ve yüzde 0,10 gramdan fazla kokain ve milhlerini muhtevi bütün müstahzarların ve ökodal (Eugodal), dikodit (Dicodide) ve Dilodit (Dilaudide), Asedikon (Acedicone) ve bunların terkibi kimyeviyesinde bulunan maddelerle bütün müstahzarlarının ithal, ihraç ve memleket içerisindeki satışı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin murakabesine tabidir.”

Uyuşturucu madde ticareti suçu TCK 188/1, bir maddenin birtakım işlemlerden geçirilerek uyuşturucu maddeye elde edilmesini konu alır. Uyuşturucu madde üretimi, belirli bir işlemden geçen maddenin niteliğinin değiştirilerek uyuşturucu madde haline getirilmesi anlamına gelir.

CK 188/1’de düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ithali suçu, bu tür maddelerin yurt dışından ülkeye sokulmasını konu alır. Diğer başka suçlarla bağlantısı yoksa uyuşturucu maddenin ülkeye ne şekilde sokulduğu önemli olmayabilir.

“Bu maddede, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Burada uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin nelerden ibaret bulunduğu tanımlanmadığı gibi, bunların teker teker gösterilmesi yoluna da gidilmemiştir. Bunun nedeni, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ve aynı etkiyi yapan ilaç ve sentetiklerin kötüye kullanılmalarının yaptırım altına alınarak güçlü bir sosyal savunmanın sağlanmasıdır. Böylece, psikotrop madde olarak, uyuşturucu veya uyarıcı etkisi yapan ve kişilerde bağımlılık meydana getiren bütün maddelerin, bu suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmiştir”.

TCK 188/2 Uyuşturucu Madde İhracı

Uyuşturucu madde ticareti suçu TCK 188/2, bu suçu işleyen failin, maddeyi başka bir ülkeye ihraç etmek için Türkiye’yi transit geçiş hattı olarak kullanması durumudur. Bu durumda uyuşturucu madde ithal ya da ihraç değil, uyuşturucu madde nakletme suçundan yargılanması gerekebilir.

TCK 188/3 Uyuşturucu Madde Ticaretine Teşebbüs

Uyuşturucu madde nakletme veya bulundurma suçu TCK 188/3’te düzenlenmiştir. Buna göre fail, uyuşturucu madde ticareti yaparken, gümrük alanına girmeden önce uyuşturucu maddeyi ihraç etmekten vazgeçebilme özgür iradesine sahip olduğu için, bu koşulda yakalanan suçlu için ihraç etme durumu söz konusu değildir.

Bu tür durumlarda fail hakkında uyuşturucu madde ihraç etmeye teşebbüs suçu sebebiyle, diğer her türlü detay da göz önünde bulundurularak TCK madde 192’de düzenlenen etkin pişmanlık ile gönüllü vazgeçme hükümleri uygulanabilir.

“TCK m.188/3’te sayılan tüm fiilleri tek tek saymak yerine, “uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ülke içinde ticareti suçu” ibaresi kullanılmış, “ülke içinde” ibaresine yer verilmekle ithal ve ihraç fiilleri ile TCK m.188/3’te sayılan fiiller ayrıştırılmaya çalışılmıştır.“

TCK 188/4 Uyuşturucu Madde Satma

Uyuşturucu madde satma suçu TCK 188/4’te düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre uyuşturucu madde ticareti yapma, depolama, satın alma, kabul etme gibi suçların umuma açık yerlerde işlenmesi durumunda suçun cezası 15 yıldan az olmamak üzere hapis ve 30 bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir.

TCK 188 maddenin 4. fıkrasında düzenlenen bu hükümlere göre, uyuşturucu madde ticaretinin eğitim, kışla, hastane, okul, ibadethane gibi sosyal amaçla kurulu binaların 200 metreden yakın mesafe içinde işlenmesi halinde suçun cezası artabilmektedir.

TCK 188/7

TCK m.188/7’nin konusu ile ilgili olarak madde gerekçesinde aynen şu ifadeler kullanılmıştır: “Dikkat edilmelidir ki, bu suçun konusu, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan maddelerdir ve bunlar uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmazlar; ancak bu maddelerin ithal ve imalinin resmi makamların iznine bağlı olması gerekir. Söz konusu suç, seçimlik hareketli bir suçtur ve bu seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesiyle suç oluşacaktır. Ancak bunlardan birkaçının bir olayda gerçekleşmesi halinde bir suçun işlendiğini kabul etmek gerekir”.

Uyuşturucu Maddelerin Tarifi

“Ham afyon: Morfin muhteviyatı ne olursa olsun mahfazalarından istihsal edilmiş ve paketlenmesi ve nakli için lazım gelen ameliyeden (uygulama) başka bir ameliye görmemiş olan kendi kendine mütehassir usareye (öz su) ham afyon denir. “

“Tıbbi afyon: Tıbbi istimale yarayacak şekle gelmesi için lazım gelen istihzarata tabi tutulmuş ve toz veya granüle hâlinde veyahut kodeksin gösterdiği lüzuma nazaran tesirsiz maddelerle karışmış şekilde olan afyona tıbbi afyon denir.”

“Morfin: (C17 U19 NO3) kimya düsturuna uygun olan afyonun başlıca cevheri müessirine (morphine) denir. “

“Diasetilmorfin: (C21 H23 NO5) – (Diamorphine, Heroine) kimyevi düsturuna uygun olan cisme (Diacetylmorphine) denir. “

“Koka yaprağı: (Eryroxylacees) fasilesinden (Ervthroxvlon Coco Lamarck), (Erythroxylon novogranatense) ve (Hieronymus) (Morris) ve bunun muhtelif cinslerinin veya aynı fasilenin (familya) diğer nevilerinin yapraklarına koka yaprağı denir ki, bu yapraklardan gerek doğrudan doğruya ve gerekse kimyevi tahavvüllerle (Cocaine) istihsal olunabilir. Ham kokain: Koka yapraklarından doğrudan doğruya veya bilvasıta istihsal olunup (Cocaine) istihzarına yarayan bütün mahsulata denir. “

“Kokain: (C12 H21 NO4) kimyevî düsturuna malik olup %20 kloroformda mahlul hâlinde bulunan Levojir (Benzoylecgonine) nin metil eterine kokain (Cocaine) denir. “

“Ecgonine: (C9 H15 NO3 H2O) kimyevi düsturuna malik olan (Ecgonine levogyre) e ve sanayide bu cismin tekrar meydana çıkarılmasına yarayan bütün müştakkatına denir.“

Kaynaklar: Genel Kurul Kararları. Türk Ceza Kanunu, Ertekin Aksüt (İstanbul Ünivertitesi Yüksek Lisans Tezi)

Bir Yorum Yap