Hukuk

Yağma Suçu – Yağma Suçu TCK, Yargıtay Kararları , Savunma, Etkin Pişmanlık 2023

yagma sucu yagma sucu tck yargitay kararlari savunma etkin pismanlik 2023 5280

Yağma Suçu, kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında ele alınmakta olan bir suçtur. Bu suçun kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirilmesinde etkili olan unsur kişiye verilen öncelikle ilgilidir. Malvarlığına yönelik işlenen suçlar hem malvarlığı açısından hukuki değerleri korur hem de kişi haklarını da koruyucu yönü bulunmaktadır. İnsanların malvarlıkları ve mülkiyet hakları kanunlar yoluyla güvence altına alınmıştır. Mülkiyet hakkı ihlal edildiğinde kamu nizamının bozulması da söz konusu olmaktadır. Buna bağlı olarak toplumda oluşan güvensizlik ve endişe duygularının giderilmesi gerekmektedir. Ceza hukukunda uygulanan hapis ve para cezası seklindeki yaptırımlar sayesinde suçun önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Yağma Suçu  TCK

Yağma Suçu TCK’da 5327 sayılı kanunla kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında yer alan bölümde malvarlığına karşı suçlar olarak adlandırılan kısımda yer almaktadır. 141. ve 169. maddeler bu konuya yönelik olarak hazırlanmıştır. Yağma suçunu tanımlanırken hırsızlık ve cebir suçları da birlikte ele alınır. Aynı zamanda tehdit suçunun da bu suçlara eşlik ettiği kabul edilir. Suçun oluşması için failin kullandığı araçlar cebir veya tehdit olarak kabul edilmektedir. Malvarlığının tanımı yapılırken geniş bir çerçeveden ele almak mümkündür. Kişinin sahip olduğu ekonomik değeri olan birçok şey malvarlığı kapsamında ele alınabilir. Ayrıca taşınır ve taşınmaz mal olarak mal varlıkları iki grupta ele alınabilmektedir.

Yağma Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları

Toplumsal yaşamın bir parçası olan insan, hukuk kurallarına bağlı olarak düzenlenen kaideler çerçevesinde yaşamını sürdürür. Toplum nizamının sağlanmasında hukuk kuralları belirleyici bir etkiye sahiptir. Kanun koyucunun hazırladığı kanunlar, suç olarak tanımlanmış eylemlere karşı çeşitli müeyyideleri uygular. Bu cezaların uygulanması esnasında kişilerin adil şartlarda yargılanması esas alınmıştır. Yağma Suçları basit yağma ve nitelikli yağma olmak üzere iki biçimde işlenebilmektedir.

Basit yağma suçları işlendiğinde en az alınacak ceza 6-10 yıl aralığında değişebilmektedir. Nitelikli yağma suçunda ise daha ağır cezalar uygulanmaktadır. Yağma Suçunın nitelikli olabilmesi için; silahla işlenmesi, kişinin tanınmayacak hale gelerek suçu işlemesi, suçu birden fazla kişinin birlikte hareket etmek suretiyle işlemesi, yol keserek suçun işlenmesi, bedenen ya da ruhen zayıf kişilere karşı işlenmesi, suç örgütü adına işlenmesi, suçun işlendiği zaman diliminin gece olması gibi sebeplerden yararlanılması gerekmektedir. Bu durumda suçun cezası nitelikli suç kapsamında değerlendirilerek tayin edilir.

Yağma Suçu Savunma

Yağma Suçları karma suçlar arasında değerlendirilen bir suçtur. Bunun sebebi ise yağma suçu işlenirken başka suçların araç olarak kullanılması söz konusudur. Zor kullanmak yoluyla hırsızlık şeklinde değerlendirilebilecek bir suç olan yağma suçu çeşitli müeyyideler aracılığı ile cezalandırılmaktadır. Yağma suçu içerisinde birden fazla suçu barındırmakla karma suç olma özelliğine zemin hazırlar. Fail yağma suçları işlediğinde içinde yer alan suçlara yönelik olarak ayrı ayrı cezalandırılmamaktadır. Failin yargılanacağı suç yağma suçu olacaktır. Bunun sebebi yağma suçunun karma suçlar arasında değerlendirilmesidir.

Yağma Suçları Etkin Pişmanlık

Yağma Suçu için etkin pişmanlıktan yararlanılmak istendiğinde fail bunu gerçekleştirebilmektedir. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu ise etkin pişmanlığa yönelik şartların yerine getirilmiş olmasıdır. Kişi işlediği fiile istinaden zorlamaya maruz kalmaksızın pişman olduğunda oluşan haksızlığı gidermek için eylemde bulunur. Etkin pişmanlık olarak adlandırılan bu duruma göre olaya yönelik tüm bilgilerin sanık tarafından paylaşılması ve ortaya çıkan zararın da tazmin edilmesi gerekmektedir. Mağdurun uğradığı zarar aynen iade edilmeli ya da tamamen ortadan kaldırılmalıdır. Bu koşullar sağlandığında fail etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanabilecektir. Sanık suçun işlenmesinin ardından henüz dava açılmadan etkin pişmanlıkta bulunursa alacağı ceza yarı oranda düşmektedir. Davanın açılmasından sonra ve hüküm verilmeden fail bu hakkını kullanırsa cezası 1/3 oranına kadar azalabilmektedir.

 

Bir Yorum Yap